E-faktura

teh: AngularJS, Spring Boot
korisnici: HIP, DDOR

Obaveza poslovnog subjekta je da izda elektronsku fakturu drugom poslovnom subjektu u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju i primenjuje se od 1. jula 2022. godine.

Naš tim programera kreira program za efakture pomoću kojih integrišete svoje postojeće finansije sa novim državnim sistemom.

Nakon kreiranja fakture u svom sistemu naš program vrši automatsko slanje u državni sistem efaktura. Program registruje prispele fakture i prikazuje obaveštenja kada dođe do promene statusa fakture (kreirana, prihvaćena, pogledana).

Kreirali smo program za HIP i DDOR i automatizovali obradu više od 1000 faktura na dan. Kao tehnologiju za implementaciju koristili smo AngularJS i Spring Boot.

Elementi elektronske fakture koje je potrebno uneti u postojeći državni sistem eFaktura:

1) naziv, adresu, poreski identifikacioni broj i matični broj izdavaoca elektronske fakture;
2) poslovni račun izdavaoca elektronske fakture;
3) naziv, adresu i poreski identifikacioni broj i matični broj primaoca elektronske fakture;
4) poslovni račun primaoca elektronske fakture;
5) redni broj i datum izdavanja elektronske fakture;
6) datum isporuke dobara, odnosno pružanja usluga ili avansne uplate;
7) iznos avansnih plaćanja;
8) instrukcije za plaćanje;
9) podatke o vrsti i količini isporučenih dobara ili vrsti i obimu usluga;
10) iznos osnovice poreza na dodatu vrednost;
11) poresku stopu poreza na dodatu vrednost;
12) iznos poreza na dodatu vrednost koji je obračunat na osnovicu;
13) ukupan iznos elektronske fakture;
14) napomenu o odredbi zakona kojim se uređuje porez na dodatu vrednost
na osnovu koje nije obračunat porez na dodatu vrednost;
15) napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate.

Razmislite o automatizaciji vašeg finansijskog sistema!

B-info